Používame cookies

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info

 

Obchodné podmienky

spoločnosti FÉNIX HYPOREAL s.r.o. a FÉNIX reality s.r.o. pri poskytovaní realitných služieb a uzatváraní zmluvy o poskytovaní služieb

1. Úvodné ustanovenia a Vymedzenie pojmov

 1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj “VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou FÉNIX reality s.r.o. so sídlom Partizánska 1522/1Košice - mestská časť Juh 040 01, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 52684/V, FÉNIX HYPOREAL s.r.o., so sídlom Ladožská 1437/2, 040 12 Košice, IČO: 53 164 962, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 49381/V (ďalej tiež ako „Poskytovateľ“) a zákazníkmi t. j. osobami využívajúcimi služby poskytované Poskytovateľom.
 2. Službami sa rozumejú služby poskytované Poskytovateľom, a to realitné služby, t. j. sprostredkovanie predaja alebo prenájmu nehnuteľností.
 3. Poskytovateľ je zároveň prevádzkovateľom internetovej stránky www.fenixreality.sk (ďalej tiež ako „internetová stránka“).
 4. Kontaktné údaje Poskytovateľa sú:
  email: info@fenixreality.sk
  telefónne číslo: +421 948 331 530, +421 911 782 904
 5. Zákazníkom je každá osoba (fyzická alebo právnická) využívajúca služby alebo niektorú zo služieb Poskytovateľa.
 6. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní zmluvy podľa týchto VOP nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.
 7. Zmluvou sa rozumie zmluva o poskytnutí realitných služieb.
 8. Príslušným orgánom vykonávajúci dozor nad zákonnosťou v oblasti ochrany spotrebiteľa je:
  Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Košický kraj
  Vrátna 3
  O. BOX č. A-35
  040 65 Košice
  tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55
  fax č. 055/622 46 95
  Formulár na podávanie podnetov: https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi
 9. V prípade akýchkoľvek sťažností, alebo podnetov, tie Zákazník môže adresovať aj priamo Poskytovateľovi, pričom odporúčame Zákazníkom, aby na zasielanie sťažností a podnetov Poskytovateľovi využili emailovú adresu: info@fenixreality.sk. Akákoľvek sťažnosť bude posúdená a vybavená do 10 pracovných dní v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pričom o jej vybavení informujeme spotrebiteľa rovnakou formou, akou spotrebiteľ sťažnosť, alebo podnet Poskytovateľovi doručil.

2. Uzatvorenie a zmeny zmluvy

 1. Zmluva medzi Zákazníkom a Poskytovateľom sa uzatvára písomne a predstavuje prejav ich vzájomnej dohody.
 2. Pri uzatváraní Zmluvy je Zákazník povinný uvádzať pravdivé údaje.
 3. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká uplynutím času alebo splnením záväzkov Poskytovateľa a Zákazníka. Zmluva môže zaniknúť aj dohodou zmluvných strán, prípadne odstúpením od nej.
 4. Akékoľvek zmeny zmluvy sú možné len na základe vzájomnej dohody obidvoch zmluvných strán, pričom zmeny zmluvy sa uskutočnia prostredníctvom písomne uzatvoreného a očíslovaného dodatku.

3. Cena za služby

 1. Cena za služby je súčasťou zmluvy uzatvorenej medzi Poskytovateľom a Zákazníkom, pričom táto cena bude zo strany Poskytovateľa oznámená Zákazníkovi ešte pred uzatvorením zmluvy. Táto cena je finálna a neobsahuje žiadne ďalšie poplatky – uvedená cena obsahuje taktiež daň z pridanej hodnoty, nakoľko Poskytovateľ je platcom DPH..
 2. Cenu za služby je možné uhradiť v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom / hotovostným vkladom na účet Poskytovateľa oznámený Zákazníkovi, na základe zmluvy alebo na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom (splatnosť faktúry je 14 kalendárnych dní). Spôsob úhrady ceny za služby je na Zákazníkovi.
 3. Základným platidlom je mena euro.

4. Odstúpenie Zákazníka – spotrebiteľa od zmluvy bez uvedenia dôvodu v prípade uzatvorenia zmluvy mimo prevádzkových priestorov Poskytovateľa

 1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia zmluvy, a to v prípade, ak k uzatvoreniu zmluvy medzi Poskytovateľom a Spotrebiteľom došlo mimo prevádzkových priestorov Poskytovateľa. V prípade uzatvorenia zmluvy v prevádzkových priestoroch Poskytovateľa sa ustanovenia tohto článku neuplatnia.
 2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, odstúpenie od zmluvy oznámiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty Poskytovateľovi alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu Poskytovateľa, ktorá je: FÉNIX HYPOREAL s.r.o., Ladožská 1437/2, 040 12 Košice.
 3. Odstúpenie od zmluvy možno u Poskytovateľa uplatniť tiež osobne, v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (napr. e-mail). Uplatnenie odstúpenia od zmluvy je možné uskutočniť aj prostredníctvom Formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je sprístupnený na internetovej stránke Poskytovateľa a tiež k nahliadnutiu na adrese sídla Poskytovateľa. Spotrebiteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj ústne a to najmä jednoznačne formulovaným vyhlásením spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Odporúčame spotrebiteľovi aby v odstúpení od zmluvy uviedol číslo rezervácie.
 4. Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia.
 5. Spotrebiteľ nemôže, s poukazom na § 7 ods. 6 písm. a) zákona č. 102/2014 Z. z., odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutie služby.

5. Alternatívne riešenie sporov

 1. V prípade, že Zákazník, ktorý je spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Poskytovateľ na žiadosť Zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Zákazníkom, Zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č.391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Poskytovateľom je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/; Zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov medzi Poskytovateľom a Zákazníkom –spotrebiteľom vyplývajúcich zo zmluvy ako spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich so zmluvou ako spotrebiteľskou zmluvou sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk a v zákone č.391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6. Záverečné ustanovenia

 1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny Všeobecných obchodných podmienok je splnená jeho umiestnením na internetovej stránke Poskytovateľa. V prípade zmeny vo Všeobecných obchodných podmienkach, vzťah medzi Poskytovateľom a Zákazníkom, sa riadi podľa Všeobecných obchodných podmienok platných a účinných pri uzatvorení zmluvy, a to až do momentu jej zániku.
 2. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní zmluvy podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z.o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Poskytovateľa a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.
 3. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
 4. Tieto Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť Reklamačného poriadku, ktorý je sprístupnený na internetovej stránke Poskytovateľa.
 5. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa.